Monitor de Primers Auxilis i RCP (Nomès Docents)

Formació única d’Espais Cardioprotegits Catalunya que no trobarà en cap altra empresa del sector. 

Totes les empreses de cardioprotecció o formació realitzen cursos de formació directament a l’escola, com la nostra formació per a l’escola descrita anteriorment. Però té un inconvenient. 

Formar a tota una escola en classes reduïdes de 24 alumnes pot suposar una gran inversió per al centre educatiu, i a més a més cada any apareixen noves classes degut a que els nens creixen, i per tant any rere any augmenten les necessitats de formacions. Com ho solucionen els centres educatius? Formant únicament una línia de cursos (com per exemple, sisè de primària) i any rere any es forma la mateixa classe de sisè. Es sacrifica la formació de la resta en pro d’uns pocs. 

Espais Cardioprotegits Catalunya presenta el seu nou servei de formació assistida, que soluciona aquest problema i dota al centre educatiu de personal format amb titulació oficial en Suport Vital Bàsic per la Generalitat de Catalunya. 

En què consisteix? En aquest cas, Espais Cardioprotegits Catalunya forma a una sèrie de professors, en una formació que duraria 8 hores, en classes com a màxim de 8 participants per formador, i en la qual també portem tot el material necessari. Els docents que imparteixin aquesta formació obtindran el títol en Suport Vital Bàsic i ús del DEA, i seran registrats com a personal acreditat a l’ Institut d’Estudis de la Salut, obtenint així la certificació oficial al respecte. 

La formació de SVB+DEA impartida tindria una durada de 6 hores, i es complementaria amb una altra formació de 2 hores, una formació pedagògica, en la qual ensenyaríem als docents a impartir ells directament a l’alumnat la formació bàsica de primers auxilis i ús del desfibril·lador. 

No es tracta de la formació oficial d’instructor en Suport Vital Bàsic, doncs aquest curs, que també l’oferim és encara més extens. Això si, la idea d’aquest curs es dotar al professorat de les eines, suport i formació necessàries per a que ells puguin impartir formacions en Suport Vital directament als seus alumnes.

 

I quins avantatges té?

L’escola formaria en el moment que desitgés, durant les hores de classe que més idònies fossin (per exemple durant la classe de gimnàstica), i podria formar a tot el col·lectiu d’estudiants del col·legi, i tantes vegades i anys com fessin falta sense cap cost afegit.

 

OBJECTIUS

La idea d’aquest curs és es dotar al professorat de les eines, suport i formació necessàries per a que ells puguin impartir formacions en Suport Vital directament als seus alumnes. Es tracta de donar a conèixer els passos bàsics per actuar davant de qualsevol d’aquestes situacions. 

 

CONTINGUT DEL CURS

Part Teòrica:

 • Introducció
 • Què és la Ressuscitació Cardiopulmonar?
 • Què és un DEA?
 • Cadena de supervivència
 • Ressuscitació Cardiopulmonar Bàsica(RCP)
 • Punts importants quan s’utilitza un DEA
 • Mesures de seguretat quan s’utilitza un DEA
 • Posició de recuperació
 • Transmissió de malalties
 • Nens
 • Domini de la cadena de supervivència per a la avaluació dels coneixements en SVB i DEA/DESA.
 • Conèixer els maniquins, el seu manteniment i descontaminació, i els DEA/DESA.

 

Part Pràctica:

 • Reconeixement de la inconsciència.
 • Obertura de la via aèria.
 • Comprovació de la respiració.
 • Activació del sistema integral d’emergències.
 • Substitució de la respiració.
 • Seqüència RCP i ús del desfibril·lador.
 • Desobstrucció de la via aèria.
 • Posició Lateral de Seguretat.
 • Suport Vital pediàtric.

  

Formació Pedagògica:

 • Informació adequada sobre metodologia per a la avaluació de l’ensenyament del SVB i DEA/DESA.
 • Difondre les tècniques de RCP entre els alumnes.
 • Conèixer els conceptes bàsics sobre l’ensenyament en joves i nens, la seva motivació i la metodologia d’ensenyament i aprenentatge.

 

METODOLOGIA

El curs es realitza en modalitat presencial i té una durada de 8 hores. 

El mètode didàctic principal és el DEMOSTRATIU que consisteix en exposar i mostrar simultàniament seguit de la PRÀCTICA. Es desenvolupa en les següents etapes: 

 • Preparació de l’alumne, material didàctic, entorn, …
 • Explicació de la tasca per part del docent.
 • Realització de la tasca per part del docent.
 • Realització de la tasca per part de l’alumne.
 • Correcció immediata de les deficiències observades en la realització per cada alumne, amb retroalimentació positiva.

 

RECURSOS MATERIALS

Per a les classes pràctiques ( per a un grup – curs de 6-8 alumnes; múltiple per cada grup de 8 alumnes) 

 • 1 maniquí de RCP bàsica dotat d’indicadors d’idoneïtat de les tècniques de suport respiratori i compressions toràciques i desfibril·lació.
 • 3 maniquí de RCP bàsica en els que, com a mínim, es poden realitzar les tècniques d’obertura de la via aèria, ventilació i compressió toràcica.
 • Material per a desinfecció dels maniquí: gasses i alcohol, elements de barrera i mascaretes amb vàlvula unidireccional.
 • Material de recanvi de peces dels maniquí ( filtre, via aèria - pulmó, etc.)
 • 1 mascareta per a ventilació boca - mascareta amb vàlvula unidireccional.
 • 1 Desfibril·lador Semiautomàtic d’entrenament.

En cada curs cal disposar d’una sala de projecció i d’una sala per a cada grup de pràctiques amb cadires. En cada sala es disposarà del material descrit.

 

PROFESSORAT

Hi ha un director per curs i el professorat està constituït per instructors acreditats pel CCR i la SEMICYUC.

En el curs estàndard es manté una relació professor/alumne mínima de 1/6-8.