Primers Auxilis per a la ciutadania

Amb aquesta formació, els nostres instructors realitzarien les formacions directament als estudiants. Durada de les sessions de 3 hores per optimitzar tan l’aprenentatge com les estructures organitzatives i horaris lectius dels centres educatius.

Cada curs (3 hores) tindria un ampli contingut pràctic amb pràctiques per els assistents de totes les tècniques descrites amb maniquins de simulació i DEAs de training. Poden assistir un màxim de 24 alumnes. En aquest cas desplaçaríem tres formadors, mantenint una relació de 1 formador per 8 alumnes. 

 

OBJECTIUS

La idea d’aquest curs és explicar directament als alumnes com actuar en cas de trobar-se en una situació de Parada Cardiorespiratòria, o com actuar davant d’una situació de primers auxilis. No es tracta d’una formació oficial. Per això dura 3 hores. Es tracta de donar a conèixer els passos bàsics per actuar davant de qualsevol d’aquestes situacions. 

 

CONTINGUT DEL CURS

Part Pràctica:

 • Reconeixement de la inconsciència.
 • Obertura de la via aèria.
 • Comprovació de la respiració.
 • Activació del sistema integral d’emergències.
 • Substitució de la respiració.
 • Seqüència RCP i ús del desfibril·lador.
 • Desobstrucció de la via aèria.
 • Posició Lateral de Seguretat.
 • Suport Vital pediàtric.

 

METODOLOGIA

El curs es realitza en modalitat presencial i té una durada de 3 hores. 

El curs imminentment pràctic es desenvolupa amb estacions d’habilitats i simulació d’escenaris utilitzant maniquí i desfibril·ladors d’entrenament.

El mètode didàctic principal és el DEMOSTRATIU que consisteix en exposar i mostrar simultàniament seguit de la PRÀCTICA. Es desenvolupa en les següents etapes: 

 • Preparació de l’alumne, material didàctic, entorn, …
 • Explicació de la tasca per part del docent.
 • Realització de la tasca per part del docent.
 • Realització de la tasca per part de l’alumne.
 • Correcció immediata de les deficiències observades en la realització per cada alumne, amb retroalimentació positiva.

En general els cursos son de 8 a 24 alumnes. Hi haurà un formador cada 8 alumnes.

 

RECURSOS MATERIALS

Per a les classes pràctiques ( per a un grup – curs de 6-8 alumnes; múltiple per cada grup de 8 alumnes) 

 • 1 maniquí de RCP bàsica dotat d’indicadors d’idoneïtat de les tècniques de suport respiratori i compressions toràciques i desfibril·lació.
 • 3 maniquí de RCP bàsica en els que, com a mínim, es poden realitzar les tècniques d’obertura de la via aèria, ventilació i compressió toràcica.
 • Material per a desinfecció dels maniquí: gasses i alcohol, elements de barrera i mascaretes amb vàlvula unidireccional.
 • Material de recanvi de peces dels maniquí ( filtre, via aèria - pulmó, etc.)
 • 1 mascareta per a ventilació boca - mascareta amb vàlvula unidireccional.
 • 1 Desfibril·lador Semiautomàtic d’entrenament.

En cada curs cal disposar d’una sala de projecció i d’una sala per a cada grup de pràctiques amb cadires. En cada sala es disposarà del material descrit.

 

PROFESSORAT

Hi ha un director per curs i el professorat està constituït per instructors acreditats pel CCR i la SEMICYUC.

En el curs estàndard es manté una relació professor/alumne mínima de 1/6-8.