Suport Vital Bàsic i Ús del DEA

La gran diferència entre nosaltres i altres empreses del sector consisteix que nosaltres no som solament una empresa que ven desfibril·ladors. Nosaltres posem a la disposició de tots els nostres clients tot el nostre coneixement i els mitjans precisos per estar autènticament cardioprotegits. Realitzem tot el procés propi de creació d'un espai cardioprotegit, des de la instal·lació amb l'assessorament, a la formació i al manteniment.


Els cursos estan acreditats per la Generalitat de Catalunya. Els alumnes que completin satisfactòriament el curs rebran un certificat que acredita la formació. Els nostres instructors estan plenament acreditats per l'institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya i pel PNRCP de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC). Els cursos estan dividits en una part teòrica i una pràctica, amb material i manuals oficials. Donem gran importància a la part pràctica dels nostres cursos, modelitzant el protocol d'actuació establert per l'European Resucitation Council mitjançant el PNRC. Compleixen escrupolosament els requisits exigits en totes i cadascuna dels RD de les CC.AA. especificant hores de durada, temari, material didàctic, ràtio maniquí - alumnes i DESA/DEA trainers.

 

                                                                        

 

La formació té per objectiu aportar els coneixements i les destreses necessaris per identificar: 

  • Identificar una pèrdua de consciencia, l’absència de respiració i la presentació d’una PCR (Parada Cardiorespiratòria)

  • Alertar al 112, o al dispositiu de parades d’emergències mèdiques.

  • Aplicar les tècniques bàsiques de RCP (Reanimació Cardiopulmonar).

  • Utilitzar amb rapidesa i eficàcia un DEA/DESA.

  • Conèixer els aspectes bàsics de manteniment d’un DEA/DESA.

  • Conèixer quines son les dades essencials per al registre i control d’una parada cardíaca.

 

CONTINGUT DEL CURS

Part Teòrica:

  • Introducció
  • Què és la Ressuscitació Cardiopulmonar?
  • Què és un DEA?
  • Cadena de supervivència
  • Ressuscitació Cardiopulmonar Bàsica (RCP)
  • Punts importants quan s’utilitza un DEA
  • Mesures de seguretat quan s’utilitza un DEA
  • Posició de recuperació
  • Transmissió de malalties
  • Nens

Part Pràctica:

  • Introducció
  • Cadena de Supervivència
  • Ressuscitació Cardiopulmonar Bàsica (RCP)
  • Altres tècniques de Suport Vital Bàsic (SVB)
  • Desfibril·lació Externa Automàtica
  • Un pla per sobreviure

 

METODOLOGIA

El curs es realitza en modalitat presencial i té una durada de 6 hores.

Una hora i mitja es realitzarà la part teòrica i les quatre hores i mitja restants es realitzarà la part pràctica. 

El material docent teòric es farà arribar a l’alumne amb un mínim de 14 dies d’antelació.

El curs imminentment pràctic es desenvolupa amb estacions d’habilitats i simulació d’escenaris utilitzant maniquí i desfibril·ladors d’entrenament.

El mètode didàctic principal és el DEMOSTRATIU que consisteix en exposar i mostrar simultàniament seguit de la PRÀCTICA. Es desenvolupa en les següents etapes: 

  • Preparació de l’alumne, material didàctic, entorn, …
  • Explicació de la tasca per part del docent.
  • Realització de la tasca per part del docent.
  • Realització de la tasca per part de l’alumne.
  • Correcció immediata de les deficiències observades en la realització per cada alumne, amb retroalimentació positiva.

En general els cursos son de 8 a 24 alumnes. Hi haurà un formador cada 8 alumnes.

 

RECURSOS MATERIALS

a) Per a les classes teòriques

  • ALUMNE:  guia per l’alumne de SVB + DEA. Consta d’un manual, de 26 pàgines, de contingut teòric, amb il·lustracions que comprenen els plans d’actuació en SVB, maneig de la via aèria i desfibril·lació semiautomàtica. Aquesta documentació es lliure amb 2 setmanes d’antelació.
  • INSTRUCTOR: Guia per el professor i presentació en power point.

b) Per a les classes pràctiques ( per a un grup – curs de 6-8 alumnes; múltiple per cada grup de 8 alumnes) 

  • 1 maniquí de RCP bàsica dotat d’indicadors d’idoneïtat de les tècniques de suport respiratori i compressions toràciques i desfibril·lació.
  • 3 maniquí de RCP bàsica en els que, com a mínim, es poden realitzar les tècniques d’obertura de la via aèria, ventilació i compressió toràcica.
  • Material per a desinfecció dels maniquí: gasses i alcohol, elements de barrera i mascaretes amb vàlvula unidireccional.
  • Material de recanvi de peces dels maniquí ( filtre, via aèria - pulmó, etc.)
  • 1 mascareta per a ventilació boca - mascareta amb vàlvula unidireccional.
  • 1 Desfibril·lador Semiautomàtic d’entrenament.

En cada curs cal disposar d’una sala de projecció i d’una sala per a cada grup de pràctiques amb cadires. En cada sala es disposarà del material descrit.

 

PROFESSORAT

Hi ha un director per curs i el professorat està constituït per instructors acreditats pel CCR i la SEMICYUC.

En el curs estàndard es manté una relació professor/alumne mínima de 1/6-8.

 

AVALUACIÓ

  • Avaluació teòrica inicial: qüestionari tipus test referit als continguts del curs de SVB i DEA
  • Avaluació d’habilitats de les classes teòriques i pràctiques: per mitjà del test estructurat.
  • Qüestionari de satisfacció sobre l’activitat, material, organització i professorat.

 

ACREDITACIÓ

3,1 crèdits  del  Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

És obligatori el 100% de l’assistència al curs. Els alumnes que superin satisfactòriament les avaluacions teòriques ( es requereix un 75% de respostes correctes) i pràctiques rebran un certificat homologat per la Generalitat de Catalunya.